OPIS

ACTE NECESARE PENTRU AVIZAREA CABINETULUI DE MEDICINĂ DENTARĂ CU PERSONALITATE JURIDICĂ (S.R.L.)

Pentru obţinerea certificatului de avizare sunt necesare următoarele documente:

 1. Cererea reprezentantului legal al unităţii.
 2. Copie Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului ;
 3. Copie Act Constitutiv al Societăţii
 4. În cazul în care Societatea are menţionat în statut şi alte activităţi decât cea medicală, se va aduce şi copie după Actul adiţional care atestă că societatea are numai activitate medicală;
 5. Copie dovada deţinerii legale a spaţiului (contract de vânzare – cumpărare; contract de comodat + CF ; contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară; act de donaţie, etc.) ;
 6. Plan de situaţie al amplasării cabinetului;
 7. Planul spaţiului destinat pentru funcţionarea cabinetului;
 8. Memoriu tehnic;
 9. Copie Acordul Asociaţiei de locatari şi al vecinilor direcţi (de sus, jos, stanga, dreapta apartamentului), dacă spaţiul se află într-un imobil cu mai multe apartamente ;
 10. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind existenţa dotării minime necesare funcţionarii cabinetului de medicină dentară la data depunerii dosarului ;
 11. Copie după dovada ca Administratorul Societăţii este medic sau 1/3 din membrii Consiliului de Administratie sunt medici (diploma de licenţă), acest lucru trebuie prevăzut în statut sau în actul adițional) ;
 12. Copie după autorizațiile de liberă practică ale medicilor care lucrează în societatea medicală pe titulatura de medic dentist(copie față-verso al Certificatului de membru vizat la zi);
 13. Copie după Regulamentul de ordine internă și copie după Regulamentul de organizare şi funcţionare a cabinetului prin care să se ateste independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical (conform Codului Muncii) ;
 14. Copie după fişele posturilor medicilor dentişti prin care să se respecte competenţa profesională a specialităţii (conform Codului Muncii);
 15. Programul de lucru al cabinetului, semnat şi ştampilat de conducerea unităţii;