OPIS

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA SEDIULUI CABINETULUI DE MEDICINĂ DENTARĂ CU PERSONALITATE JURIDICĂ (S.R.L.)

Pentru obţinerea Certificatului de Avizare sunt necesare următoarele documente:

 1. Cererea reprezentantului legal al unităţii ;
 2. Copie certificat de înregistrare la Registrul Comerţului ;
 3. Copie Act Constitutiv al Societăţii;
 4. În cazul în care Societatea are menţionat în statut şi alte activităţi decât cea medicală se va aduce şi copie după actul adiţional care atestă că societatea are numai activitate medicală;
 5. Copie dovada deţinerii legale a spaţiului (contract de vânzare- cumpărare; contract de comodat + CF ; contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară; act de donaţie, etc.) ;
 6. Plan de situaţie al amplasării cabinetului;
 7. Planul spaţiului destinat pentru funcţionarea cabinetului;
 8. Memoriu tehnic;
 9. Copie Acordul Asociaţiei de locatari şi al vecinilor direcţi (de sus, jos, stânga, dreapta apartamentului), dacă spaţiul se află într-un imobil cu mai multe apartamente ;
 10. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetului de medicină dentară la data depunerii dosarului ;
 11. Copie după dovada că Administratorul Societăţii este medic sau 1/3 din membrii Consiliului de Administrație sunt medici(diploma de licenţă), acest lucru trebuie prevăzut în statut sau în actul adițional) ;
 12. Copie după autorizatiile de liberă practică ale medicilor care lucrează în societatea medicală pe titulatura de medic dentist(copie față-verso al Certificatului de membru vizat la zi);
 13. Copie după Regulamentul de ordine internă și Regulamentul de organizare şi funcţionare a cabinetului prin care să se ateste independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical (conform Codului Muncii) ;
 14. Copie după fişele posturilor medicilor dentişti prin care să se respecte competenţa profesională a specialităţii (conform Codului Muncii);
 15. Programul de lucru al cabinetului, semnat şi ştampilat de conducerea unităţii ;
 16. Copie Certificat Constatator de schimbarea sediului (punct de lucru) de la Registrul Comerţului ;
 17. Certificat Avizare cabinet emis de CMD Timiș (original)
 18. Copie Certificat inregistrare emis de DSP.
 19. Plata taxei de avizare la sediul CMD Timiș la data eliberării Avizului de Funcționare.