OPIS

Actele necesare pentru înscrierea în cadrul Colegiului şi eliberarea Certificatului de Membru :

  1. Copie a actului de identitate, purtând menţiunea ‘conform cu originalul ’, numele + prenume în clar şi semnătura
  2. Copie după documentul care atestă formarea în profesie (diploma de licență /adeverință / atestat de echivalare studii) purtând menţiunea ‘conform cu originalul ’.Se prezintă şi documentul în original.
  3. Cazier judiciar
  4. Certificat medical de la medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de medic dentist, vizat inclusiv de medicul psihiatru
  5. Copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui ( act de stare civila, hotărâre judecătorească , act administrativ ) dacă este cazul.Se prezintă şi documentul în original.
  6. Copie a asigurării de răspundere civilă profesională (în valoare de min.37.000 euro-la orice firmă de asigurări) , purtând menţiunea ‘conform cu originalul’, numele + prenume în clar şi semnătura.